Site icon wroclawianin.info

Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego powołana!

Dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, oraz reprezentanci marszałka, sejmiku i wojewody wspólnie tworzy grono doradcze w sprawach ważnych dla mieszkańców Dolnego Śląska.

Działalność Rady będzie wspierać dialog pomiędzy administracją a społeczeństwem obywatelskim oraz tworzyć warunki do realizacji inicjatyw służących mieszkańcom regionu. Dwuletnią kadencją Rady pokieruje jeden z członków reprezentujących organizacje pozarządowe.

Do głównych zadań Rady należeć będzie wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz realizacji zadań publicznych. Dodatkowo jej kompetencją będzie opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego (takich jak strategia rozwoju regionu) oraz udzielanie pomocy w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi.

Pierwsze posiedzenie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na którym Marszałek Województwa wręczy nominacje dla jej członków, planowane jest w połowie kwietnia.

Exit mobile version