kompostowniki czekają na wrocławian

Kompostowniki nadal czekają na wrocławian

67 kompostowników zostało już udostępnionych mieszkańcom Wrocławia. Na właścicieli czeka jeszcze 113.

Celem programu udostępniania kompostowników jest przede wszystkim edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowego kompostowania odpadów oraz ograniczenie ilości kierowanych do składowania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Wrocławia.

Co zrobić by otrzymać kompostownik?

O użyczenie kompostownika, może wystąpić każdy mieszkaniec Wrocławia lub placówka oświatowa, który/która:

  • dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
  • dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji,
  • ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu,
  • zobowiąże się do składania sprawozdań o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w okresie obowiązywania umowy.

Zainteresowana osoba lub placówka oświatowa wystąpi z wnioskiem o użyczenie kompostownika oraz podpisze umowę użyczenia, z 36 miesięcznym terminem obowiązywania.

Po upływie terminu obowiązywania umowy kompostownik przejdzie na własność użytkownika.

Zainteresowany kompostowaniem odpadów na własne potrzeby po podpisaniu umowy otrzyma kompostownik oraz:

  • instrukcję montażu kompostownika,
  • instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia procesu kompostowania,
  • informację na temat sposobu określania ilości odpadów poddanych kompostowaniu oraz wzór sprawozdania.

W ramach umowy użytkownik kompostownika zapewnia:

  • wykorzystanie kompostownika w celu kompostowania wytworzonych przez siebie odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zgodnie z instrukcją dołączoną do kompostownika,
  • należyte użytkowanie i zabezpieczenie oraz wszystkie naprawy, niepodlegające gwarancji, wynikłe podczas eksploatacji kompostownika,
  • ponadto użytkownik będzie zobowiązany do składania corocznie, w okresie obowiązywania umowy, sprawozdania o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w ciągu roku kalendarzowego.

Dodatkowe informacje

Zakupione dla potrzeb programu kompostowniki mają trwałość określoną na ok. 12 lat oraz są objęte gwarancją producenta w całym okresie obowiązywania umowy.

Kompostowniki są w formie złożonej w kartonach o wymiarach 950x290x410 mm. Pojemność – 720 l.

Kompostownik TERMO–700 pozwala na poddanie kompostowaniu przy pełnym wykorzystaniu i przestrzeganiu zaleceń eksploatacyjnych 1274 kg bioodpadów rocznie, co zostało udokumentowane odpowiednimi badaniami przeprowadzonymi przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

 

Mieszkańcy Wrocławia mogą starać się o użyczenie 1 sztuki kompostownika na daną nieruchomość, placówki oświatowe max. – 2 sztuki.

Wnioski o użyczenie kompostowników należy składać w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8, 10, 50-031 Wrocław, pok. 403.

Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym. O przyznaniu kompostownika decyduje kolejność złożenia wniosku.

Kompostownik, będzie można odebrać osobiście z terenu Kompostowni Odpadów Zielonych przy ul. Janowskiej 5 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 lub z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Michalczyka 9 we Wrocławiu, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 oraz w sobotę w godz. od 8.00 do 16.00. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach możliwe będzie dowiezienie kompostownika bezpośrednio pod adres wskazany przez mieszkańca.

Opis procedury wraz z potrzebnymi dokumentami do pobrania znajduje się: LINK

1 thought on “Kompostowniki nadal czekają na wrocławian”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *