Powstaje nowy plan energetyczny dla Wrocławia

Władze miasta pracują nad nowymi założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław na lata 2020-2035.

– Prawo energetyczne zobowiązuje nas do zaplanowania zaopatrzenia i wykorzystania energii. Natomiast planowanie energetyczne jest nie tylko obowiązkiem nałożonym przez Prawo energetyczne, ale daje także możliwość kreowania lokalnej polityki energetycznej – powiedział Wojciech Adamski wiceprezydent Wrocławia.

Każda gmina odgrywa ważną rolę w polityce energetycznej i powinna wpływać na rozwój infrastruktury energetycznej oraz jej racjonalizację i ochronę środowiska.

– Z każdym rokiem we Wrocławiu liczba z przekroczeniem norm jakości powietrza zmniejsza się dzięki prowadzonym działaniom. Przystępujemy do opracowania nowego planu energetycznego, którego integralną częścią będą Nowe Studium, Strategia 2030 a także Wrocławski Program Antysmogowy dokumenty nakreślające potrzeby mieszkańców – powiedział Rafał Dutkiewicz – prezydent Wrocławia.

Założenia do planu pozwalają na zdobycie informacji o stanie zaopatrzenia gminy w energię oraz identyfikację ewentualnych zagrożeń. Realizacja założeń do planu zaopatrzenia wymaga ścisłej współpracy przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców. Programy UE i inne źródła finansowania dostępne dla samorządów są głównym źródłem wspierania realizacji planów zaopatrzenia w paliwa i energii.

Dla zachowania spójności z planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych założenia do planów zaopatrzenia gminy w paliwa gazowe, energię elektryczną i ciepło są opracowywane na okres piętnastu lat. Założenia te co 3 lata są aktualizowane, podobnie jak plany rozwoju operatorów systemu elektroenergetycznego, które powinny zachowywać spójność z założeniami gminy. Ostatni plan został opracowany w 2004 roku a aktualizowany w 2016.

-W planie energetycznym będziemy także podejmować tematy związane z odnawialnymi źródłami energii. Widzimy coraz większe zapotrzebowanie wśród mieszkańców na energię ekologiczną m.in. kolektory słoneczne, pompy ciepła czy też fotowoltaika – powiedział Wojciech Kaczkowski – dyrektor Wydziału Inżynierii Miejskiej.

Cele strategiczne opracowywanego projektu:

I. Harmonijny rozwój miasta

 • Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
  Zaspokojenie wszystkich potrzeb Miasta
 • Zrównoważony rozwój infrastruktury energetycznej

II. Kształtowanie i ochrona środowiska

 • Ograniczenie źródeł zanieczyszczeń (walka ze smogiem)
 • Ocena potencjału OZE
 • Zwiększanie efektywności energetycznej

III. Wyspowa praca systemu elektroenergetycznego

Plan działań umożliwiający pracę wyspową Wrocławia

Opracowania, które będzie zawierał dokument

 • Stan aktualny i przewidywane zmiany zapotrzebowania na energię
 • Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii
 • Wykorzystanie nadwyżek zasobów paliw i energii
 • Poprawa efektywności energetycznej
 • Zakres współpracy z gminami ościennymi

Jakie prace zostaną wykonane, w celu opracowania planu:

 • Badania ankietowe – zebranie danych
  Analiza, badanie trendów, diagnoza
  Zapewnienie zgodności z dokumentami:
  o Studium Zagospodarowania Przestrzennego
  o Strategia Wrocław 2030
  o Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  o Uchwała Antysmogowa
  o Program Ochrony Powietrza
 • Definiowane założeń
 • Wnioski, podsumowanie, zalecenia

Planowany harmonogram prac

 • Grudzień 2017 – rozpoczęcie prac
 • (Przygotowanie OPZ, ogłoszenie przetargu i wybranie wykonawcy)
 • Maj 2019 – wykonanie opracowania
 • (opiniowanie, wyłożenie do publicznego wglądu)
 • Listopad 2019 – uchwalenie przez Radę Miejską Wrocławia

zainteresowanych odsyłamy do aktualnego Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa, pod adresem internetowym: http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXXII/685/16

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *