Tramwaj do Wysokiej powstanie?

Urząd Miejski Wrocławia podpisał porozumienie intencyjne z Gminą Kobierzyce w sprawie współpracy dotyczącej poprowadzenia trasy tramwajowej z Wrocławia do miejscowości Wysoka. To pierwszy taki projekt w Polsce.

Od kilku lat następuje intensywny rozwój zabudowy mieszkaniowej, zarówno na terenie wrocławskich południowych osiedli m.in. Ołtaszyna i Partynic, jak i Wysokiej w gminie Kobierzyce, przylegającej od południa do granic Wrocławia.

– Południe Wrocławia jest bardzo atrakcyjne, mieszkańcy chętnie osiedlają się w tych rejonach. Nie zawsze w granicach administracyjnych Wrocławia. Nie oznacza to, że nie korzystają z miasta, które wciąż stanowi centrum ich życia. Dojeżdżają tu pracy, dowożą swoje dzieci do szkół, a wieczorami korzystają z oferty kulturalnej. Rozwój transportu niesamochodowego nie może więc opierać się tylko o granice Wrocławia. Podjęcie wspólnych działań z gminą Kobierzyce pozwoli nam na realny rozwój zrównoważonej mobilności – mówi Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia.

Jak doszło do porozumienia?

W 2016 r. Prezydent Wrocławia ogłosił Wrocławski Program Tramwajowy, który zakładał m.in. przedłużenia trasy tramwajowej na Ołtaszyn do 2022 roku. Ten element znalazł sie także w Planie Transportowym Wrocławia na lata 2016-2022 przyjętym przez Radę Miejską w grudniu 2016 roku. Idea przedłużenia tramwaju z Ołtaszyna do Wysokiej przewijała się już w trakcie konsultacji społecznych nad projektem Nowego Studium Wrocławia oraz konsultacji społecznych związanych z nowym tramwajem na Ołtaszyn. Takie rozważania wynikają z analiz transportowych nad funkcjonowaniem miasta i aglomeracji oraz sytuacji komunikacyjnej na południu Wrocławia.

Niezależnie od tego pod koniec 2017 r. wpłynęło pismo wójta gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika, z propozycją współpracy i współfinansowania przedłużenia planowanej linii tramwajowej na Ołtaszyn do Wysokiej.

– Mamy świadomość, że korki i smog to nie tylko problem wrocławian. Na co dzień mierzą się z nim także mieszkańcy naszej gminy, którzy w okresie porannego szczytu komunikacyjnego starają się wjechać od południa do Wrocławia z Bielan Wrocławskich i Wysokiej, by dotrzeć na czas do pracy, do szkół czy do uczelni. My także chcemy aktywnie włączyć się w rozwiązanie tych problemów – mówił Ryszard Pacholik, wójt gminy Kobierzyce.

W odpowiedzi na pismo wójta gminy Kobierzyce prezydent Wrocławia wyraził gotowość podjęcia wspólnych działań.

Nowa trasa tramwajowa na Ołtaszyn do planowanej pętli w rejonie ul. Zwycięskiej będzie wynosić – w zależności od wariantu – 1,8 km albo 2,9 km. Wydłużenie z rejonu ul. Zwycięskiej w kierunku Wysokiej ulicą Ołtaszyńską to dodatkowo ok. 1,5 km. Szacunkowa wartość inwestycji brutto z przedłużeniem do Wysokiej wyniesie ok. 85-90 mln pln (bez pozyskania gruntów, uzbrojenia podziemnego, sieci elektro i organizacji ruchu). Gminy będą starały się pozyskać środki na ten cel z Unii Europejskiej.

Co zakłada porozumienie?

1. wspólne rozpoczęcie prac przygotowawczych do realizacji przedsięwzięcia polegającego na poprowadzeniu nowej trasy tramwajowej obsługującej południowe osiedla we Wrocławiu i jej przedłużenia do miejscowości Wysoka w gminie Kobierzyce

2. Prace przygotowawcze:
§ ustalenie korytarza przedłużenia trasy tramwajowej,
§ wskazanie propozycji usytuowania pętli tramwajowej i parkingu P&R w rejonie Wysokiej,
§ zaproponowanie zasad uwzględnienia trasy tramwajowej w procesie projektowym drogi wojewódzkiej prowadzonym przez samorząd województwa,
§ wstępne omówienie zasad utrzymania i funkcjonowania obsługi tramwajowej, zakupu taboru oraz innych działań organizacyjnych wynikających z funkcjonowania trasy.

3. zaplanowanie zakresu i sposobu prowadzenia prac, określenia ram dla ich budżetu oraz podziału kosztów.

Porozumienie intencyjne stanowi chęć podjęcia współpracy i nie tworzy żadnych zobowiązań i skutków finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *