KWW Wrocław Dla Wszystkich ogłosił program LGBT+

4 października Komitet Wyborczy Wrocław Dla Wszystkich, w siedzibie pierwszego wrocławskiego Centrum LGBTQ+ przy ul. Kniaziewicza 28, zaprezentował swój program LGBT+, szeroko konsultowany z dwoma stowarzyszeniami: Miłość Nie Wyklucza i Kultura Równości.

                                                         Komitet Wyborczy Wrocław Dla Wszystkich/mat.pras.

Program zawiera sześć rozwiązań do wprowadzenia na poziomie samorządowym:

Monitoring i system interwencyjny wobec przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec osób LGBT+

Bezpieczna szkoła i program „Latarnik”

Miejski Pełnomocnik/Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania

Audyt Karty Różnorodności

Miasto i urząd zaangażowane w widoczność społeczności LGBT+

Polityka miejska LGBT+ tworzona i wdrażana we współpracy ze społecznością

Natalia Pancewicz, koordynatorka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, kandydatka KWW Wrocław dla Wszystkich do Rady Miejskiej w okręgu 3, miejsce nr 1: “Jest nas, osób nieheteronormatywnych, od 5 do 10% we Wrocławiu. Tutaj uczymy się, pracujemy, mamy rodziny, płacimy podatki. Jednocześnie, dzisiaj w 2018 roku, doświadczamy braku akceptacji, doświadczamy przemocy i mowy nienawiści w przestrzeni miejskiej. Wiemy, że można to zmienić na poziomie samorządowym wprowadzając rozwiązania z naszego programu, dzięki którym będziemy mogły/li czuć się tutaj bezpiecznie i u siebie.

Wrocław dla wszystkich to Wrocław uwzględniający potrzeby różnych społeczności, w tym społeczności LGBT+”

Piotr Buśko, rzecznik prasowy Kultury Równości: “Jest to sytuacja szczególna, ponieważ nieczęsto, a właściwie nigdy nie zdarzyło nam się jako Kulturze Równości, stowarzyszeniu działającemu na rzecz osób LGBTQIA+, konsultować projekt, który może być wdrażany jako projekt miejski.

Uważamy, że walka z dyskryminacją i homofobią wymaga rozwiązań systemowych, bo tylko tak może być skuteczna.

We Wrocławiu żyje około 30 tysięcy mieszkańców/ek LGBTQ+. To nie jest anonimowa grupa. Możecie nas spotkać w szkołach – jako uczniów i nauczycieli/ki, jesteśmy waszymi lekarzami i lekarkami, prowadzimy autobusy czy tramwaje miejskie, którymi dojeżdżacie do pracy. To jest ważne, żeby szanować naszą społeczność, szanować różnorodność i szanować mniejszość w której żyjemy.

Bardzo ważnym punktem z prezentowanego tutaj programu jest ten o bezpiecznej szkole. Docieramy do rdzenia, do miejsca, w którym tak naprawdę całe uprzedzenie się zaczyna. Tym miejscem jest szkoła i edukacja, a w zasadzie brak edukacji antydyskryminacyjnej, która pozwala na to, żeby młode lesbijki, młodzi geje, osoby biseksualne, a także osoby transpłciowe, przestały być prześladowane i czuły się w szkole bezpiecznie.

Ostatni raport wydany przez Kampanię Przeciw Homofobii szacuje, że około 70% młodzieży szkolnej ma myśli samobójcze. Niektóre z tych dzieci rzeczywiście sięgają po ten drastyczny środek, wspominając Dominika czy Kacpra, chłopców, którzy popełnili samobójstwo tylko dlatego, że rówieśnicy w szkole, klasie posądzali ich o homoseksualną orientację. Tak nie powinno być.

Dlatego cieszymy się, że w programie LGBT+ znajduje się punkt Bezpieczna Szkoła i program “Latarnik”, które pomogą przeciwdziałać przemocy i homofobii w szkole, aby młode osoby mogły dorastać w przyjaznym, otwartym środowisku.”

Marta Lempart, kandydatka na prezydentkę oraz do Rady Miejskiej w okręgu nr 6, miejsce 1. “Miasto dla wszystkich, Wrocław, który jest naprawdę dla wszystkich to miasto, w którym osoby zagrożone przemocą i doświadczające przemocy motywowanej nienawiścią otrzymują potrzebne im wsparcie. To wsparcie to m. in. miejska infolinia telefoniczna, system wsparcia osób dotkniętych przemocą wynikającą m. in. z homofobii i transfobii z policją i prokuraturą, system rzetelnego zbierania danych statystycznych o skali zjawiska. Zakładamy, że byłyby to zadania miejskiej pełnomocniczki lub pełnomocnika ds. równego traktowania.

Polityka miejska wobec osób LGBT+ musi być tworzona wspólnie z tym środowiskiem. Istotny jest w tym momencie jeden z głównych postulatów Wrocławia dla Wszystkich czyli konstruowanie budżetu miasta w sposób zadaniowy, tak, aby odpowiadał on potrzebom mieszkańców. Dzięki temu możemy uwzględnić też potrzeby mieszkanek i mieszkańców LGBT. Jeśli miasto już teraz ma politykę dotyczącą seniorów, dotyczącą młodzieży, dotyczącą osób z niepełnosprawnościami, tak samo powinno mieć również politykę wobec osób LGBT, a co za tym powinno to zostać odzwierciedlone w przejrzyście, zadaniowo skonstruowanym budżecie miejskim.

Aby móc mówić o Wrocławiu dla Wszystkich i o Polsce dla Wszystkich od tego musimy zacząć: bez planowania całościowej, realnej polityki wobec grup defaworyzowanych, w tym osób LGBT i bez zapewnienia na ten cel środków w budżetach, prawdziwej równości nie będzie.”

Alina Szeptycka, z Kultury Równości, kandydatka Wrocławia dla Wszystkich w okręgu nr 2, miejsce 1. “Proponujemy wprowadzenie rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej we wrocławskich szkołach, w których planujemy powołanie tzw. “Latarników” – osoby, które będą reagowały na sytuacje przemocowe i im zapobiegały. Latarnikami mogą zostać nauczyciele, nauczycielki, pedagożki czy szkolni psycholodzy, którzy wyposażeni w wiedzę i wsparcie organizacji pozarządowych będą mogli pomóc młodzieży LGBT+ doświadczającej w szkole dyskryminacji.

Przemoc wobec osób nieheteronormatywnych bierze się zazwyczaj z niewiedzy, dlatego szkoła jest ważnym miejscem, w którym można zapobiegać utrwalaniu się krzywdzących stereotypów. Wiemy, że obecny program nauczania nie zawiera rzetelnej wiedzy na temat osób LGBT+ czy nawet płci, dlatego tak bardzo ważne jest wprowadzenie instytucji Latarników we wrocławskich szkołach.”

Łukasz Olszewski, członek Partii Razem, kandydat Wrocławia dla Wszystkich w okręgu nr 4, miejsce 2. “Proponujemy powołanie Miejskiego Rzecznika/Rzeczniczkę ds. Równego Traktowania. Do zadań rzeczniczki będzie należało podejmowanie działań w zakresie szeroko rozumianej polityki równościowej, nawiązywanie współpracy z NGOsami pracującymi na tym polu, czy organizowanie akcji informacyjnych. Ważnym elementem będzie promowanie wiedzy w obszarze równego traktowania, bo wiele uprzedzeń pochodzi wprost z niewiedzy.

Ważne są także działania miękkie urzędu. Bardzo istotne jest, żeby miasto w końcu zobaczyło i przyznało, że osoby nieheteronormatywne są częścią lokalnej społeczności. Dlatego zależy nam, żeby prezydent czy prezydentka Wrocławia objęła patronatem Wrocławski Marsz Równości, ale także wspierała reprezentacyjnie, finansowo i organizacyjnie wydarzenia społeczno-kulturalne adresowane do wrocławskiej społeczności LGBT+ przez cały rok – nie tylko od święta. Miasto musi przestać udawać, że nas nie ma w przestrzeni miejskiej”

 

PROGRAM LGBT+

We Wrocławiu 5-10% mieszkańców i mieszkanek stanowią osoby LGBT+. Doświadczają one często braku akceptacji, a nawet dyskryminacji i przemocy. Wrocławskie lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe czy queer mieszkają tutaj, pracują, uczą się, płacą podatki i mają takie samo prawo jak inni do bezpieczeństwa i poszanowania godności. Ustawy krajowe i obecna władza sprzyjają wykluczeniom, jednak na poziomie samorządowym można realizować program, który sprzyja osobom LGBT+.

1. Monitoring i system interwencyjny wobec przestępstw motywowanych uprzedzeniami do osób LGBT+

Proponujemy wprowadzenie miejskiego mechanizmu zgłaszania i monitorowania przestępstw motywowanych uprzedzeniami (hate crimes) wobec osób LGBT+ realizowanego przede wszystkim przez Straż Miejską we współpracy z Pełnomocnikiem/czką ds. Równego Traktowania.

Służby mundurowe: Straż Miejska oraz Policja powinny przejść szkolenia antydyskryminacyjne.

Mechanizm zgłaszania musi obejmować:

– dedykowany numer alarmowy,

– przyjmowanie zgłoszeń przez przeszkolonych funkcjonariuszy/funkcjonariuszki,

– rzetelnie prowadzone statystyki,

– adekwatne reagowanie na przestępstwa wobec osób LGBT+

Homofobia, bifobia i transfobia prowadzą do przemocy, której ofiarami padają nie tylko osoby LGBT+. Sytuacja, w której można zostać zwyzywanym lub pobitym z powodu wyglądu, czy tego, że idziemy z kimś za rękę nie jest normalna i nie powinna być akceptowana. Zbyt często służby policyjne nie są odpowiednio przygotowane do przyjmowania zgłoszeń, czy nawet rozmowy z ofiarami przestępstw. Mechanizm zgłaszania, przyjmowania oraz reagowania na przestępstwa wobec osób LGBT+ jest niezbędny.

Wszystkim powinno zależeć na bezpiecznych ulicach i bezpiecznym Wrocławiu.

2. Bezpieczna szkoła i program „Latarnik”

Proponujemy wprowadzenie rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej oraz przeszkolenie „Latarników” – osób przygotowanych do pomocy uczniom i uczennicom LGBT+ oraz pracy z kadrą pedagogiczną w swojej szkole.

Celem programu „Latarnik” będzie doprowadzenie do tego, aby w każdej wrocławskiej szkole była przynajmniej jedna osoba (nauczyciel, nauczycielka, szkolna pedagożka czy psycholog), przygotowana do zapobiegania i reagowania na przemoc wobec uczniów i uczennic LGBT+ oraz współpracy z kadrą pedagogiczną i nauczycielską (dostarczając wiedzę, interweniując w sytuacjach kryzysowych).

Brak wiedzy wzmaga uprzedzenia. Uprzedzenia prowadzą do przyzwolenia na przemoc. W sytuacji przyzwolenia, ofiarą przemocy może paść każde dziecko.

Treści obecne w programie nauczania nie dostarczają młodym osobom rzetelnej, naukowej wiedzy o osobach LGBT+, a często wręcz utrwalają fałszywe, krzywdzące przekonania i usprawiedliwiają ich złe traktowanie. Bullying – zjawisko gnębienia przez rówieśników i nauczycieli – jest ignorowane, deprecjonowane i tolerowane przez źle przygotowaną kadrę nauczycielską i pedagogiczną.

Efektywny program szkoleń prowadzonych mógłby skupić się w pierwszej kolejności na nauczycielach i nauczycielkach, które już teraz starają się wprowadzać w swoich szkołach działania zapobiegające uprzedzeniom i dyskryminacji, wyposażając ich w wiedzę i narzędzia do dalszej pracy.

3. Miejski/a Pełnomocnik/Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania

Proponujemy powołanie Pełnomocnika/czki ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Wrocławia, z odpowiednim budżetem, zespołem i wysoko umocowanym w strukturze urzędu. Zadaniami Pełnomocnika/czki będą:

podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania osób bez względu na wiek, płeć, sprawność, wyznanie, orientację psychoseksualną, przynależność etniczną, a także ochrony przed dyskryminacją, organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji, organizowanie akcji informacyjnych i edukacyjnych w zakresie równego traktowania (debat, konferencji, szkoleń)

eliminowanie lub ograniczanie skutków już powstałych w wyniku naruszeń zasady równego traktowania

przygotowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Wrocławia oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi propozycji inicjatyw mających na celu promowanie wiedzy i wspieranie rozwoju aktywności obywatelskiej w obszarze równego traktowania

współpraca z pełnomocnikami działającymi w podobnej problematyce w Polsce i za granicą

4. Audyt działania Karty Różnorodności

W 2017 roku w samorządzie wrocławskim została podpisana Karta Różnorodności

– deklaracja, w której Urząd Miasta zobowiązuje się do podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Chcemy upublicznienia informacji czy urząd jako zakład pracy, najważniejsza instytucja w mieście, realizuje zapisy tej karty poprzez: szkolenia dla pracowników/czek, działalność edukacyjną, wyznaczenie osoby koordynującej przeciwdziałaniu dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy oraz w jaki sposób zarządza się różnorodnością w urzędzie i jak promowane jest zarządzanie różnorodnością w Polsce, a szczególnie we Wrocławiu.

Proponujemy:

dostępną i zaktualizowaną informację online o podejmowanych przez Urząd Miasta działaniach na rzecz różnorodności,

utworzenie oficjalnego zespołu koordynacyjnego przeciwdziałaniu dyskryminacji i mobbingowi w urzędzie,

okresowe szkolenia z zakresu polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością dla pracowników/czek urzędu, organizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi,

szkolenia pracowników urzędu pod kątem polityki równego traktowania klientów i partnerów zewnętrznych Urzędu, w tym mieszkańców i mieszkanek miasta,

wypracowanie w formie dokumentu zasad polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w urzędzie miasta, organizacja spotkań z samorządowcami z innych miast, promocja tych zasad na różnego rodzaju zjazdach samorządowych.

5. Miasto i urząd zaangażowane w widoczność społeczności LGBT+

Władze Wrocławia muszą dostrzec obecność społeczności LGBT+ i wspierać jej widoczność przez cały rok. Ratusz i Prezydent Wrocławia powinny udzielić patronatu Marszowi Równości, wywiesić na stołecznym Ratuszu tęczową flagę w dniu Marszu oraz w Międzynarodowym Dniu Walki z Homofobią, Bifobią i Transfobią (IDAHOT), a także wspierać organizacyjnie, finansowo i reprezentacyjnie wydarzenia społeczno-kulturalne adresowane do wrocławskiej społeczności LGBT+ przez cały rok.

Wzorem dla Wrocławia mogą być inne miasta europejskie, które aktywnie wspierają społeczność LGBT+

6. Polityka miejska LGBT+ tworzona i wdrażana we współpracy ze społecznością

Proponujemy opracowanie przez władze i Urząd Miasta, wspólnie ze społecznością LGBT+, dokumentu programowego odnoszącego się do wszystkich dziedzin działalności samorządu w odniesieniu do osób LGBT+.

Dokument ten przyjęty uchwałą Rady Miasta i oddany do wdrożenia Prezydentowi/ce, powinien przewidywać zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *