Stawki od 300 zł, czyli ile zarobią członkowie komisji wyborczych?

Biorąc pod uwagę poświęcony czas i zakres czynności członkowie obwodowych komisji wyborczych otrzymają dwukrotnie wyższe diety niż podczas poprzednich wyborów samorządowych – podkreśliło Krajowe Biuro Wyborcze. Stawki zaczynają się od 300 zł.

                                                                                                 źródło fot.: pixabay.com

Krajowe Biuro Wyborcze zapytane o wysokość diet, jakie będą przysługiwały członkom komisji wyborczych podczas tegorocznych wyborów samorządowych, poinformowało, że zachowuje moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 28 lipca 2014 r.

Chodzi o uchwałę ws. należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych. Na jej podstawie członkom obwodowych komisji wyborczych będzie przysługiwała zryczałtowana dieta w wysokości 300 zł. W przypadku przewodniczących obwodowych komisji wyborczych dieta wyniesie 380 zł, a ich zastępców – 330 zł.

-W związku z tym, że funkcjonować będą dwie obwodowe komisje wyborcze, a więc obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania, członkowie tych komisji – biorąc pod uwagę poświęcony przez nich czas i zakres czynności – otrzymają diety dwukrotnie wyższe niż podczas poprzednich wyborów samorządowych –podkreśliło Krajowe Biuro Wyborcze.

KBW poinformowało jednocześnie, że bez zmian pozostaną diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych, które wyniosą 550 zł. Przewodniczący terytorialnych komisji wyborczych otrzymają 650 zł, natomiast ich zastępcy – 600 zł. Te kwoty także wynikają z uchwały PKW.

Obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania wykonuje swoje obowiązki w dniu głosowania od czasu rozpoczęcia pracy komisji, tj. najpóźniej od godz. 6.00, do czasu zakończenia głosowania, zapieczętowania urny wyborczej i protokolarnego przekazania dokumentów z głosowania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania.

Natomiast obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania wykonuje swoje obowiązki od czasu zakończenia głosowania, zapieczętowania urny i protokolarnego przekazania jej dokumentów z głosowania. Praca komisji twa do momentu ustalenia wyników głosowania, sporządzenia protokołu głosowania, podania do publicznej wiadomości wyników głosowania w obwodzie poprzez wywieszenie kopii protokołu w lokalu wyborczym, przekazania protokołu terytorialnej komisji wyborczej, przekazania w depozyt urzędnikowi wyborczemu dokumentów z wyborów oraz zatwierdzenia przez terytorialną komisję wyborczą protokołu głosowania w obwodzie.
Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wytyczne dla kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczych. Z instrukcji wynika, że kandydatem może być osoba, która jest ujęta w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji, oraz posiada prawo do głosowania.

Ten ostatni warunek spełnia obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat. Osoba ta nie może być pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie może być też pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu. Nie może być to ponadto osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

-Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, ale nie jesteś obywatelem polskim, także możesz być kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej pod warunkiem, że najpóźniej w dniu wyborów kończysz 18 lat – podkreślono w instrukcji PKW. Taki kandydat musi być w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji. Nie może być też pozbawiony prawa do głosowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

W wytycznych PKW zwrócono uwagę, że można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Wskazano też, że członkiem komisji nie może być kandydat w wyborach, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub obserwator społeczny. Członkiem komisji nie może być również osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: małżonkiem, ojcem, matką, dziadkiem, babcią (tzw. wstępnym), synem, córką, wnukiem, wnuczką (tzw. zstępnym), rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo osobą pozostającą z kandydatem w stosunku przysposobienia.
W skład każdej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołuje się dziewięć osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby.

Kwoty diet wynikające z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej

dla przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych – 650 zł;

dla zastępców przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych – 600 zł;

dla członków terytorialnych komisji wyborczych – 550 zł;

dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 380 zł;

dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 330 zł;

dla członków obwodowych komisji wyborczych – 300 zł.

Źródło: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *