Wrocław ma się zmienić, możesz zdecydować jak

Od poniedziałku 2 października w Muzeum Architektury do publicznego wglądu zostanie wyłożony Projekt Nowego Studium Wrocławia. Biuro Rozwoju Wrocławia zaprasza do zapoznania się z projektem oraz do dyskusji na jego temat.

Czym studium zagospodarowania?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia to dokument określający politykę przestrzenną oraz ogólne kierunki rozwoju, opracowywany dla całego obszaru miasta. Nowe studium ma być przede wszystkim odpowiedzią na obecne potrzeby wrocławian, obserwacją zmian, jakie ostatnio zaszły w mieście oraz identyfikacją nowych perspektyw. Stawiając za główny cel doskonalenie miasta, z jednej strony weryfikuje dotychczasową politykę przestrzenną, z drugiej – czerpie z jej dorobku, bazując na poprzednich wersjach dokumentu i ewolucji przestrzeni.

Jakie zmiany?

Na wrocławską strukturę funkcjonalno-przestrzenną składają się: pasma (mieszkalnictwa, aktywności gospodarczej, zieleni), dzielnice urbanistyczne, jednostki urbanistyczne, ośrodki usługowe oraz rzeki przepływające przez miasto. Istotą dokumentu jest wskazanie pożądanych powiązań i relacji pomiędzy nimi. W tym celu w Studium Wrocławia sformułowano 9 ogólnomiejskich polityk przestrzennych, które wraz z dopuszczonymi klasami przeznaczenia terenu oraz parametrami i wskaźnikami urbanistycznymi definiują przyjętą dla danego obszaru wizję rozwoju. Miasto podzielone zostało na 101 jednostek, a podział ten ma wpływać na zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami ogólno miejskimi i lokalnymi. Łatwość dotarcia do informacji zapewniona jest dzięki internetowemu dostępowi do elektronicznej, przestrzennej bazy danych oraz indywidualnym kartom jednostek. Zbiór danych zawartych dla każdej jednostki stanowi kompendium uwarunkowań i wyzwań dla ich rozwoju oraz odnosi się do poszczególnych polityk przestrzennych.

Porozmawiaj o Wrocławiu

Mając na uwadze, jak istotne jest zaangażowanie i włączenie mieszkańców we współdecydowanie o przyszłym funkcjonowaniu miasta oraz utożsamianie się z wizją jego rozwoju, podczas sporządzania projektu studium, szczególny nacisk położono na rozbudowany proces partycypacji społecznej. Jeszcze przed przygotowaniem projektu, etap składania wniosków wydłużono z wymaganych 21 do 200 dni. Efektem tego było około 2000 pism, w których wrocławianie wyrazili swojego oczekiwania dotyczące przygotowywanego opracowania. Podczas kolejnych etapów prac nad dokumentem, urbaniści Wrocławia, proponując różne formy i miejsca konsultacji, zachęcali do zapoznania się z nim, ułatwiając tym samym wyrażanie sugestii, opinii, uwag. Po serii lokalnych konsultacji społecznych w 10 różnych punktach, Biuro Rozwoju Wrocławia zorganizowało cztery spotkania warsztatowe w centrum miasta. Na każdym z nich, wraz z mieszkańcami omawiano zagadnienia z zakresu polityk studialnych. Kolejną formą otwartych spotkań i dyskusji nad projektem studium jest wyłożenie godo publicznego wglądu.

Masz wpływ na swoje otoczenie

Od 2 października rozpoczyna się wyłożenie do publicznego wglądu projektu Nowego Studium Wrocławia. Etap wyłożenia potrwa do końca października. Będzie to kolejna okazja do zapoznania się z dokumentem, porozmawiania z urbanistami miasta, a także do złożenia swojej uwagi.

Projekt będzie udostępniany od poniedziałku do piątku, w godzinach 13:00-18:00, w Sali Romańskiej Muzeum Architektury. Ponadto, 11 i 12 października w godzinach 16:30-19:00, odbędą się dyskusje publiczne.

Pierwszego dnia poruszane będą zagadnienia z zakresu następujących polityk studialnych: zamieszkiwanie, gospodarka, dziedzictwo, mobilność. Drugiego dnia – zieleń, rzeki, przestrzenie publiczne, kompozycja oraz infrastruktura.

Uwagi można składać od rozpoczęcia etapu wyłożenia projektu, czyli od 2 października, aż do 22 listopada.

Jednocześnie projekt Nowego Studium Wrocławia, udostępniany jest na stronie internetowej dedykowanej pracom nad studium www.zaplanuj.wroclaw.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Geoportalu http://geoportal.wroclaw.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *