Zostań radnym osiedlowym

Za niespełna dwa miesiące, 23 kwietnia 2017 r., wrocławianie pójdą do urn, by wybrać swoich przedstawicieli do rad osiedli. Do 24 marca można składać zgłoszenia na radnych osiedlowych w Miejskiej Komisji Wyborczej przy ul. Sukiennic 9 we Wrocławiu.

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Aby dokonać zgłoszenia należy pobrać i wypełnić formularze dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Wrocławia (www.bip.um.wroc.pl – zakładka: Wybory do Rad Osiedli 2017 – Informacje dla kandydatów na radnych). Niezbędne jest także zebranie minimum 15 głosów poparcia wśród mieszkańców osiedla. Zgłoszenia przyjmowane są od 7 do 24 marca w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej (Sukiennice 9).

Po spełnieniu wymogów formalnych i zarejestrowaniu kandydatury, można rozpocząć kampanię wyborczą wśród mieszkańców osiedla.

Co może rada osiedla?

Mimo że rada osiedla jest przede wszystkim ciałem opiniodawczym, może mieć realny wpływ na jakość życia na osiedlu. Rada może np.:

 • wystąpić do władz Miasta z wnioskiem o powstanie na osiedlu nowego domu kultury, szkoły, przedszkola, czy ośrodka sportu.
 • podjąć inicjatywę w sprawie zmiany w rozkładzie jazdy MPK lub organizacji ruchu na osiedlu,
 • o stworzenie miejsca zieleni służącego okolicznym mieszkańcom
 • rada osiedla opiniuje ilość i lokalizację punktów sprzedaży alkoholu na osiedlu
 • może wnosić uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • zarządza finansami osiedla przyznanymi z budżetu miasta (w 2016 r. do rad osiedli trafiło ok. 1,8 mln zł)
 • występuje o dodatkowe środki na działania społeczne w tym centra aktywności, kluby seniora, festyny, imprezy okolicznościowe (w 2016 r. było to ok. 1 mln zł)
 • wszystkie te zadania realizuje we współpracy z władzami Miasta, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osiedlami.

Co roku Gmina Wrocław analizuje również wnioski rad osiedli w sprawie większych inwestycji (tzw. karty inwestycyjne). Mogą one dotyczyć np. powstania nowej szkoły, ośrodka sportu, placu zabaw czy parku.

 

Kto może zostać radnym?
 • osoba, która najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat oraz posiada obywatelstwo polskie lub innego kraju UE, stale zamieszkuje na obszarze osiedla, do którego kandyduje i jest wpisana do stałego rejestru wyborców na terenie tego osiedla oraz
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie jest skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie jest osobą, wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności w związku ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego,
 • w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim — nie jest pozbawiona prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Informacje dotyczące wyborów będą na bieżąco aktualizowane w serwisie: LINK

Szczegóły także na Facebooku: LINK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *